ទឹកហ្វឺតសរសេរលើក្តារខៀន​ ព៌ណខៀវ ក្រហម ខ្មៅ Leto 45ml

  1.0 $

  ទឹកហ្វឺត​សរសេរលើក្តារខៀន Leto 45ml (ងាយលុប និងច្បាស់ល្អ) ISO9001 UKAS

  Leto WB-02 គឺជាទឹកហ្វឺត សម្រាប់សរសេរលើក្តារខៀន ដែលមានគុណភាពខ្ពស់។​ ពុំមានក្លិនឈួល មានព៌ណច្បាស់ល្អ ងាយស្រួលលុប ទោះប្រើជាមួយក្តារខៀនចាស់ៗក៏ដោយ។ ផលិតតាមស្តង់ដារ ISO9001 និង UKAS។

  • ទិញ 36 ដបឡើងទៅ 1ដប ថ្លៃ $0.9។
  • ទិញ 240ដបឡើងទៅ 1ដប ថ្លៃ $0.8។
  • ទិញ 480ដបឡើងទៅ 1ដប ថ្លៃ $0.75។
  លុប