ក្រដាសរូបថតរលោងសងខាងសម្រាប់ធ្វើនាមប័ណ្ណ Double Cast-Coated Glossy Photo Papers

3.0 $

ក្រដាសរូបថតរលោងសម្រាប់ធ្វើនាមប័ណ្ណ ម៉ឺនុយ ហ្លាសខាត ជាដើម។

អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយទឹកថ្នាំរាវ និង ខាប់។

A4 ក្នុងមួយកញ្ចប់មាន 50​ សន្លឹក។ ទម្ងន់ 300 gsm, 120 gsm។

លុប