ក្រដាសរូបថតរលោង Mandik RC Photo Paper 260gsm

2.5 $5.0 $

4R (10 x 15) ក្នុងមួយប្រអប់មាន 100​ សន្លឹក

5R (13 x 18) ក្នុងមួយប្រអប់មាន 100​ សន្លឹក

A4 ក្នុងមួយកញ្ចប់មាន 20​ សន្លឹក

A3 ក្នុងមួយកញ្ចប់មាន​ 20​ សន្លឹក

លុប