ក្រដាសសាប់ភ្លីមេសិន Sublimation Paper 100gsm អ៊ុតអាវ

7.0 $14.0 $

A3 ក្នុងមួយកេះមាន 10 ដុំ។ ក្នុងមួយដុំមាន​ 100​ សន្លឹក។

លុប